برگزاری “پنل مدل مناسب شتابدهی ایران” با مدیریت آرین عقیلی