مصاحبه خبرگزاری ایسنا با مدیرعامل شتابدهنده پرتقال در خصوص تولید دو ماده دارویی