پاندمی کارآفرینی: چگونه در اکوسیستم های نوآوری فعال، کارآفرینی از فردی به فرد دیگر سرایت می کند؟