برگزاری دومین رویداد بین المللی فارمکس، تخصصی ترین رویداد صنعت داروسازی کشور