حضور شتابدهنده پرتقال در چهارمین دوره رویداد پردیس سامیت تهران