مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری خواجه نصیر صادر شد