همکاری شتابدهنده پرتقال و صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه توسعه طرح های فناورانه حوزه سلامت