پنل “چی شد شتاب نگرفتیم؟” – پردیس سامیت ۲۰۲۱ تهران