حضور شتابدهنده پرتقال در هشتمین رویداد BioFit 2019 فرانسه