خرداد ۲, ۱۴۰۰
تبادل اولین قرارداد در اولین رویداد پیوند با مشارکت شتابدهنده پرتقال
شتابدهنده پرتقال در روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ضمن شرکت در اولین رویداد از سلسله رویدادهای پیوند صندوق نوآوری و شکوفایی،