نشست فعالین عرصه اقتصاد دانش بنیان و بازدید از آخرین دستاوردهای فناوری کشور